Har Norge et sterkt militær?

Har Norge et sterkt militær?

Norge har annonsert en betydelig økning i forsvarsbudsjettet for 2024, med en foreslått bevilgning på 13 milliarder kroner. Av dette beløpet vil seks milliarder kroner gå til militær støtte til Ukraina, mens de resterende syv milliardene vil bli brukt til å øke den operative evnen til det norske forsvaret. Dette tiltaket kommer som en respons på den pågående krisen i Europa og Norges forpliktelser overfor NATO.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har uttalt at denne økningen er nødvendig for å møte de utfordrende tidene vi står overfor. Han understreker at det er viktig å styrke alle grener av forsvaret, inkludert hæren, marinen og luftforsvaret, for å sikre nasjonens sikkerhet og beredskap.

I tillegg til den økte støtten til Ukraina, vil regjeringen også fokusere på å styrke Heimevernet og investere i nye fasiliteter, som et nytt hovedbygg på Jan Mayen. Dette er en del av en langsiktig plan som strekker seg frem til 2036, hvor totalt 600 milliarder kroner vil bli investert i forsvaret.

Denne strategien viser Norges forpliktelse til å oppnå NATOs to-prosentmål allerede i år, noe som markerer en betydelig milepæl for landet. Regjeringen har også planer om å forbedre oppfølgingen av veteraner og styrke samarbeidet med andre nasjoner for å sikre en samlet innsats for global sikkerhet.

Med disse tiltakene viser Norge at de tar sin rolle i internasjonal sikkerhet på alvor, samtidig som de sikrer at nasjonen er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer.

Sverre Krogh Sundbø