Nesten halvparten av norske fugler er på rødlista

Nesten halvparten av norske fugler er på rødlista

En ny rapport viser at fuglene både i Norge og resten av verden blir færre og færre. Det kan være bevis på et enda større problem. Det går i feil retning. Fugler er viktige indikatorarter for hvordan det står til med økosystemet. Det er en god pekepinn på hvordan vi ikke har klart å snu utviklingen til verdens natur.

Martin Eggen er naturvernrådgiver i Birdlife Norge. Over flere år har han sett bestanden av forskjellige fugler gå tilbake. Seks år etter forrige fot i bakken, har situasjonen på ingen måte forbedret seg. 40 prosent av Norges fuglearter er på rødlista, og det står ikke mye bedre til ute i verden. Ifølge en ny internasjonal rapport er én av åtte fuglearter i verden utrydningstruet. De fleste bestander av arter som ikke har status som utrydningstruet, er i tilbakegang. – Sjøfugler har slitt i mange tiår. Halvparten er rødlistet og har hatt en stor tilbakegang.

Det nyeste i Norge er at vi ser at vadefugl sliter, som rødstilk og tjeld. – De er tilknyttet våtmark, som vi ikke er flink nok til å ta vare på, sier Eggen. Det som kjennetegner vadefugler, er at de hekker i våtmark. Eggen sier at nedbygging av slike områder, og at det erstattes med intensivert jordbruk og skogbruk, er grunnen til nedgangen. – Tidligere var det jakt og fangst som truet fuglene, men nå er det mest endring av landskap og miljø som er den største trusselen mot fuglene. Det er mye av grunnen til at vi har mistet 70 prosent av verdens fugle- og dyrebestand de siste 50 årene.

Det siste århundre har 180 arter blitt utryddet. De fleste på grunn av menneskeskapte årsaker. Men det at vi står bak den dystre statistikken, gjør også at vi sitter med løsningen. – Det rapporten også tar for seg, er at vi klarer å redde mange arter fra utryddelse gjennom målbevisste tiltak, sier Eggen.

Alex Rosén