Hva er dødeligheten for laks i Norge?

Hva er dødeligheten for laks i Norge?

I de dype, kjølige fjordene langs Norges praktfulle kyst, har oppdrettsnæringen vokst til å bli en av landets viktigste industrier. Mens produksjonen av laksefisk har bidratt til økonomisk vekst og sysselsetting, har den også ført med seg utfordringer som ikke kan ignoreres.

Tall fra Fiskeridirektoratet viser en bekymringsfull økning i dødeligheten blant oppdrettslaks de siste årene. Denne trenden har satt søkelyset på behovet for bærekraftige løsninger som ivaretar både miljøet og næringens levedyktighet.

Årsakene til den høye dødeligheten er sammensatte, men eksperter peker på faktorer som sykdommer, luseangrep og dårlige miljøforhold i enkelte anlegg. Disse utfordringene understreker viktigheten av å investere i forskning, innovasjon og strengere regulering for å sikre en sunn og bærekraftig oppdrettsnæring.

Samtidig åpner den teknologiske utviklingen nye muligheter. Lukkede anlegg på land, der miljøforholdene kan kontrolleres bedre, kan potensielt redusere dødeligheten og miljøpåvirkningen. Videre kan digitalisering og presisjonsoppdrett bidra til mer effektiv overvåking og styring av produksjonen.

For å lykkes må næringen, myndighetene og forskningsmiljøene samarbeide tett. Kun gjennom en helhetlig tilnærming kan vi sikre at oppdrettsnæringen forblir en viktig bidragsyter til norsk økonomi, samtidig som vi ivaretar miljøet og dyrevelferd.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 1. Hva er dødelighetsraten for oppdrettslaks i Norge?
  Dødelighetsraten har økt de siste årene, noe som har ført til bekymring i næringen og blant miljøvernere.
 2. Hva er årsakene til den høye dødeligheten?
  Årsakene er sammensatte, men inkluderer sykdommer, luseangrep og dårlige miljøforhold i enkelte anlegg.
 3. Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere dødeligheten?
  Mulige tiltak inkluderer strengere regulering, økt forskning og innovasjon, lukkede anlegg på land og digitalisering/presisjonsoppdrett.
 4. Hva er fordelene med lukkede anlegg på land?
  Lukkede anlegg på land gir bedre kontroll over miljøforholdene, noe som kan redusere dødeligheten og miljøpåvirkningen.

Forklaringer av brukte termer

 • Oppdrettsnæring: Næringen som driver med oppdrett av fisk, skalldyr og andre akvatiske organismer i kontrollerte omgivelser.
 • Dødelighetsrate: Andelen av en populasjon som dør innenfor en gitt tidsperiode.
 • Luseangrep: Angrep av lakselus, en parasitt som kan føre til sår og stress hos oppdrettsfisk.
 • Presisjonsoppdrett: Bruk av avansert teknologi og data for å optimalisere produksjonen og redusere miljøpåvirkningen.
 • Bærekraftig: En praksis eller aktivitet som kan opprettholdes over tid uten å utarme ressursene eller skade miljøet.

Karl André Reichelt