Hvorfor vil Norge utvinne havbunnen?

Hvorfor vil Norge utvinne havbunnen?

Norge har tatt et kontroversielt skritt ved å godkjenne dyphavsutvinning innenfor sine nasjonale farvann, en beslutning som har vakt oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør Norge til det første landet i verden som åpner for kommersiell skala utvinning av mineraler fra havbunnen. Mens regjeringen forsvarer beslutningen som en nødvendighet for å sikre tilgang på sjeldne jordarter og bryte avhengigheten av land som Kina og Russland, har miljøforkjempere og vitenskapelige eksperter uttrykt dyp bekymring for potensielle ødeleggelser av marine økosystemer.

Hvorfor Dyphavsutvinning?

Norges beslutning om å tillate dyphavsutvinning er drevet av et ønske om å sikre tilgang på kritiske mineraler som er nødvendige for grønn teknologi, inkludert batterier til elektriske kjøretøy og fornybar energi. Landet har åpnet et område på 280 000 kvadratkilometer av sine nasjonale farvann for selskaper som ønsker å søke om utvinningslisenser. Disse mineralene, som inkluderer lithium, scandium og kobolt, finnes i potetstørrelse noduler og skorper på havbunnen.

Miljøbekymringer

Til tross for regjeringens forsikringer om en forsiktig tilnærming og krav om ytterligere miljøstudier før utvinning kan starte, har miljøorganisasjoner og forskere uttrykt alvorlig bekymring for de potensielle konsekvensene av dyphavsutvinning. De advarer om at utvinning kan føre til ødeleggelse av unike marine økosystemer, utryddelse av arter, forurensning og forstyrrelser i havets klimatjenester. Kritikere argumenterer for at behovet for disse mineralene kan dekkes gjennom bedre resirkulering og bruk av landbaserte ressurser.

Norges Rolle som Klimaleder

Beslutningen om å godkjenne dyphavsutvinning har også blitt sett på som et tilbakeslag for Norges omdømme som en klimaleder. Ved å åpne for en industri som mange anser som uforenlig med bærekraftig forvaltning av havressurser, stiller Norge seg i motsetning til EU og Storbritannia, som har oppfordret til et midlertidig forbud mot praksisen på grunn av miljøbekymringer.

FAQ

 • Hva er dyphavsutvinning?
  Dyphavsutvinning er prosessen med å utvinne mineraler og andre ressurser fra havbunnen, spesielt fra områder på stort dyp.
 • Hvorfor er disse mineralene viktige?
  Mineralene som utvinnes, som lithium, scandium og kobolt, er kritiske for produksjon av grønn teknologi, inkludert batterier og fornybar energi.
 • Hva er de miljømessige bekymringene?
  Miljøbekymringene inkluderer potensiell ødeleggelse av marine økosystemer, utryddelse av arter, forurensning og forstyrrelser i havets klimatjenester.
 • Hva sier Norges regjering?
  Norges regjering forsvarer beslutningen med at dyphavsutvinning er nødvendig for å sikre tilgang på kritiske mineraler og bryte avhengigheten av andre land. De understreker også en forsiktig tilnærming med ytterligere miljøstudier før utvinning starter.

Forklaring av Termer

 • Dyphavsutvinning: Utvinning av mineraler og andre ressurser fra havbunnen på stort dyp.
 • Sjeldne jordarter: En gruppe av sytten kjemiske elementer som er kritiske for produksjon av høyteknologiske enheter.
 • Marine økosystemer: Komplekse samfunn av organismer og deres fysiske miljø i havet.

Norges vei fremover med dyphavsutvinning representerer en balansegang mellom å sikre tilgang på kritiske ressurser og beskytte marine økosystemer. Mens regjeringen ser dette som en nødvendig utvikling, står miljøbekymringene som en påminnelse om viktigheten av forsiktighet og bærekraft i utnyttelsen av havets ressurser.

Sverre Krogh Sundbø